ΟΤΚΖ (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής)

Τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) παραδίδονται στις εγκαταστάσεις της Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. από τους ιδιοκτήτες ή τους αντιπροσώπους αυτών προς ανακύκλωση και οριστική διαγραφή.

Η εταιρία παρέχει επίσης δυνατότητα μεταφοράς των οχημάτων στο κέντρο επεξεργασίας με δικά της μέσα ή και με συνεργάτες – μεταφορείς.

 

Δικαιολογητικά Απόσυρσης

diagrafi

Δικαιολογητικά Διαγραφής