Δικαιολογητικά Διαγραφής ΙΧ Επιβατικού

Από ακινησία στην Εφορία από ιδιώτη

 1. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας, η οποία να μην αναγράφει παρακράτηση κυριότητας.
 2. Διαβιβαστικό από Εφορία.
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας κατόχου/ων.
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας εξουσιοδοτημένου (σε περίπτωση που το παραδώσει άλλος από τον κάτοχο).

 

 

Από Ο.Ε., Ε.Ε. από ακινησία στη Εφορία

 1. Διαβιβαστικό από Εφορία σε περίπτωση ακινησίας.
 2. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας, η οποία να μην αναγράφει παρακράτηση κυριότητας.
 3. Καταστατικό στο οποίο να αναγράφονται η επωνυμία, οι εκπρόσωποι, η διάρκεια και ο διαχειριστής.
 4. Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη που να αναγράφει: επιθυμώ τη διαγραφή του αυτοκινήτου… (να συμπεριλαμβάνει και τον αριθμό κυκλοφορίας).
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας διαχειριστή/ων και εξουσιοδοτημένου (σε περίπτωση που το παραδώσει άλλος από τον διαχειριστή).
 6. Δελτίο Αποστολής που να αναγράφει ως σκοπό: Διαγραφή.

 

Από Α.Ε., Ε.Π.Ε. από ακινησία στην Εφορία

 1. Διαβιβαστικό από Εφορία σε περίπτωση ακινησίας.
 2. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας, η οποία να μην αναγράφει παρακράτηση κυριότητας.
 3. ΦΕΚ εκπροσώπησης που να αναγράφει την επωνυμία, τους εκπροσώπους, τη διάρκεια και το Διοικητικό Συμβούλιο.
 4. Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη που να αναγράφει: επιθυμώ τη διαγραφή του αυτοκινήτου… (να συμπεριλαμβάνει και τον αριθμό κυκλοφορίας).
 5. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή του οχήματος.
 6. Φωτοτυπία ταυτότητας εκπροσώπου/ων και εξουσιοδοτημένου (σε περίπτωση που το παραδώσει άλλος από τον εκπρόσωπο).
 7. Δελτίο Αποστολής που να αναγράφει ως σκοπό: Διαγραφή.

 

Από ιδιώτη με πινακίδες

 1. Άδεια κυκλοφορίας, η οποία να μην αναγράφει παρακράτηση κυριότητας.
 2. Τις δύο πινακίδες του οχήματος.
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας κατόχου/ων.
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας εξουσιοδοτημένου (σε περίπτωση που το παραδώσει άλλος από τον κάτοχο).

 

Από Ο.Ε., Ε.Ε. με πινακίδες

 1. Άδεια κυκλοφορίας, η οποία να μην αναγράφει παρακράτηση κυριότητας.
 2. Τις δύο πινακίδες του οχήματος.
 3. Καταστατικό στο οποίο να αναγράφονται η επωνυμία, οι εκπρόσωποι, η διάρκεια και ο διαχειριστής.
 4. Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη που να αναγράφει: επιθυμώ την διαγραφή του αυτοκινήτου… (να συμπεριλαμβάνει και τον αριθμό κυκλοφορίας).
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας διαχειριστή/ων και εξουσιοδοτημένου (σε περίπτωση που το παραδώσει άλλος από τον διαχειριστή).
 6. Δελτίο Αποστολής που να αναγράφει ως σκοπό: Διαγραφή.

 

Από Α.Ε., Ε.Π.Ε. με πινακίδες

 1. Άδεια κυκλοφορίας, η οποία να μην αναγράφει παρακράτηση κυριότητας.
 2. Τις δύο πινακίδες του οχήματος.
 3. ΦΕΚ εκπροσώπησης που να αναγράφει την επωνυμία, τους εκπροσώπους, τη διάρκεια και το Διοικητικό Συμβούλιο.
 4. Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη που να αναγράφει: επιθυμώ τη διαγραφή του αυτοκινήτου… (να συμπεριλαμβάνει και τον αριθμό κυκλοφορίας).
 5. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή του οχήματος.
 6. Φωτοτυπία ταυτότητας εκπροσώπου/ων και εξουσιοδοτημένου (σε περίπτωση που το παραδώσει άλλος από τον εκπρόσωπο).
 7. Δελτίο Αποστολής που να αναγράφει ως σκοπό: Διαγραφή.