Δικαιολογητικά Διαγραφής ΦΙΧ Φορτηγό

Από ακινησία στην Εφορία από ιδιώτη

 1. Βεβαίωση ακινησίας από Υπουργείο Συγκοινωνιών.
 2. Άδεια κυκλοφορίας για παράδοση προς διαγραφή από το Υπουργείο Συγκοινωνιών.
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας κατόχου/ων.
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας εξουσιοδοτημένου (σε περίπτωση που το παραδώσει άλλος από τον κάτοχο).
 5. Βιβλίο μεταβολών το οποίο να μην αναγράφει παρακράτηση κυριότητας.

 

 

Από Ο.Ε., Ε.Ε. από ακινησία στο Υπουργείο Συγκοινωνιών

 1. Βεβαίωση ακινησίας από Υπουργείο Συγκοινωνιών.
 2. Άδεια κυκλοφορίας για παράδοση προς διαγραφή από το Υπουργείο Συγκοινωνιών.
 3. Βιβλίο μεταβολών το οποίο να μην αναγράφει παρακράτηση κυριότητας.
 4. Καταστατικό στο οποίο να αναγράφονται η επωνυμία, οι εκπρόσωποι, η διάρκεια και ο διαχειριστής.
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας διαχειριστή/ων και εξουσιοδοτημένου (σε περίπτωση που το παραδώσει άλλος από τον διαχειριστή).
 6. Δελτίο Αποστολής που να αναγράφει ως σκοπό: Διαγραφή.

 

Από Α.Ε., Ε.Π.Ε. από ακινησία στο Υπουργείο Συγκοινωνιών

 1. Βεβαίωση ακινησίας από Υπουργείο Συγκοινωνιών.
 2. Άδεια κυκλοφορίας για παράδοση προς διαγραφή από το Υπουργείο Συγκοινωνιών.
 3. Βιβλίο μεταβολών το οποίο να μην αναγράφει παρακράτηση κυριότητας.
 4. ΦΕΚ εκπροσώπησης που να αναγράφει την επωνυμία, τους εκπροσώπους, τη διάρκεια και το Διοικητικό Συμβούλιο.
 5. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή του οχήματος.
 6. Φωτοτυπία ταυτότητας εκπροσώπου/ων και εξουσιοδοτημένου (σε περίπτωση που το παραδώσει άλλος από τον εκπρόσωπο).
 7. Δελτίο Αποστολής που να αναγράφει ως σκοπό: Διαγραφή.

 

Από ιδιώτη με πινακίδες

 1. Άδεια κυκλοφορίας, η οποία να μην αναγράφει παρακράτηση κυριότητας.
 2. Τις δύο πινακίδες του οχήματος.
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας κατόχου/ων.
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας εξουσιοδοτημένου (σε περίπτωση που το παραδώσει άλλος από τον κάτοχο).
 5. Βιβλίο μεταβολών το οποίο να μην αναγράφει παρακράτηση κυριότητας.

 

Από Ο.Ε., Ε.Ε. με πινακίδες

 1. Άδεια κυκλοφορίας, η οποία να μην αναγράφει παρακράτηση κυριότητας.
 2. Τις δύο πινακίδες του οχήματος.
 3. Βιβλίο μεταβολών το οποίο να μην αναγράφει παρακράτηση κυριότητας.
 4. Καταστατικό στο οποίο να αναγράφονται η επωνυμία, οι εκπρόσωποι, η διάρκεια και ο διαχειριστής.
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας διαχειριστή/ων και εξουσιοδοτημένου (σε περίπτωση που το παραδώσει άλλος από τον διαχειριστή).
 6. Δελτίο Αποστολής που να αναγράφει ως σκοπό: Διαγραφή.

 

Από Α.Ε., Ε.Π.Ε. με πινακίδες

 1. Άδεια κυκλοφορίας, η οποία να μην αναγράφει παρακράτηση κυριότητας.
 2. Τις δύο πινακίδες του οχήματος.
 3. Βιβλίο μεταβολών το οποίο να μην αναγράφει παρακράτηση κυριότητας.
 4. ΦΕΚ εκπροσώπησης που να αναγράφει την επωνυμία, τους εκπροσώπους, τη διάρκεια και το Διοικητικό Συμβούλιο.
 5. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή του οχήματος.
 6. Φωτοτυπία ταυτότητας εκπροσώπου/ων και εξουσιοδοτημένου (σε περίπτωση που το παραδώσει άλλος από τον εκπρόσωπο).
 7. Δελτίο Αποστολής που να αναγράφει ως σκοπό: Διαγραφή.