Κύριες Δραστηριότητες

  • Ανακύκλωση και εμπορία Σκραπ μετάλλων

  • Οχήματα τέλους κύκλου ζωής

  • Εμπορία έτοιμων προϊόντων

  • Ανταλλακτικά από διάλυση ΟΤΚΖ

  • Συλλογή ΑΛΕ (Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια)

  • Συλλογή Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών

  • Εμπορία Οικοδομικών Υλικών

  • Εμπορία Καυσόξυλων