Κύριες Δραστηριότητες

  • Ανακύκλωση και εμπορία Σκραπ μετάλλων
  • Οχήματα τέλους κύκλου ζωής
  • Εμπορία έτοιμων προϊόντων
  • Ανταλλακτικά από διάλυση ΟΤΚΖ